6310 VEBLUNGSNES I ROMSDAL   

 

  Om Veblungsnes
 
  Verdt å se..
 
  Aktuelle bilder
 
  Bedrifter
 
  Historisk
 
  Gml. fargebilder
 
  Medieomtale
 
  Plakat
 
  Smånytt
 
  Linker
 
  Grendeutvalget
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Grendautvalget skal være en interesseorganisasjon for alle som bor på stedet.

 

   

Vedtekter for Veblungsnes Grendeutvalg. Rauma kommune

 

§1. VEBLUNGSNES Grendeutvalg skal være en interesseorganisasjon for alle som bor på Veblungsnes.

§2. VEBLUNGSNES Grendeutvalg er en frittstående organisasjon og som vil samarbeide med kommunen om utvikling av stedet og ta opp saker som har felles interesse.

§3. Alle som har postadresse Veblungsnes og er over 18 år har stemmerett i Grendeutvalget og er valgbare til styret..

§4. Det skal være et styre som skal bestå av minst 5 – maksimum 7 medlemmer, der det velges leder, nestleder, kasserer og sekretær. Styret skal velges på årsmøtet, og er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

 

§5. Tillitsvalgte har ikke honorar for sitt arbeid, men kan motta refusjon for faktiske utgifter som legges inn i regnskapet.

§5. Årsmøtet er Grendeutvalgets høyeste organ og det skal avholdes årsmøte i oktober hvert år.

Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel ved plakat på de tre oppslagstavlene på stedet. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret minst 2 uker før årsmøtet. Årsmøtet skal ledes av en møteleder som ikke trenger å være medlem av styret.

§6. Vedtektsendring kan bare skje på ordinært eller ekstraordinært årsmøte og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene for at endringer kan vedtas.

                    §7 Oppløsing av grendeutvalget kan bare skje på ordinært årsmøte.

 

 

 

 

                     Vedtatt på møte 12.10 2006

 

Dagens grendeutvalg:
Alnes Odd Bjørn - Hole Terje - Mauseth Barbro - Setnes Møyfrid Kavli - Setnes Inger - Sletta Ivar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Kontakt: OBA